1. Ban giám hiệu:

– Hiệu trưởng: Võ Hạnh Thiện

– Phó hiệu trưởng : Trần Văn Luận

  1. Tổ trưởng các tổ: 

– Tổ Toán-Tin: Trần Thị Cẩm Huyên

– Tổ Văn-GDCD: Nguyễn Thị Thùy Trang

– Tổ Tiếng Anh-Năng Khiếu: Phạm Hữu Thành

– Tổ Sử-Địa: Trần Thị Thanh Tuyền

– Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công Nghệ: Trần Thị Kim Xuyến

– Tổ Văn phòng: Nguyễn Thị Cẩm Tú